آموزش حرفه و فن
آموزش حرفه و فن
تاريخ : | نویسنده : نوری

خلاصه دروس از سمت راست

1ـ      نکته­های ابتدای سال

2ـ      خلاصه درس واحد فناوری و سیستم از ص 1 تا ص 11

3ـ      خلاصه درس واحد کار با برق از ص 12 تا 14 و قوانین نقشه­کشی

4ـ      جدول علائم الکتریکی و نقشه مدار کلید یک پل و دوپل

5ـ      خلاصه الکترونیک

6ـ       جدول قطعات الکترونیکی

7ـ      پاسخ به آزمایشات الکترونیک

8ـ      خلاصه درس واحد بهداشت از ص 38 تا ص 45

9ـ      خلاصه درس واحد بهداشت از ص 46 تا ص 49

10ـ  خلاصه درس واحد بهداشت از ص 50 تا ص 58

11ـ  خلاصه درس واحد کار با چوب از ص 64 تا ص 67

12ـ  خلاصه درس واحد ساختمان

 

سئوالات دفتری از سمت چپ

·           چهار سئوال دفتری واحد بهداشت

o          سئوال 1 بحث گروهی ص 41

o          سئوال 1 تا 3 فکر کنید ص 48

o          سئوال 4 فکر کنید ص 48

o          سئوال 5 فکر کنید ص 48

·           چهار سئوال دفتری واحد فناوری و سیستم

o          سئوال 1 فکر کنید ص 9

o          سئوال 2 فکر کنید ص 9

o          سئوال 3 فکر کنید ص 9

o          بحث گروهی ص 11

·           چهار سئوال دفتری واحد کار با برق مرحله اول

o          فکر کنید ص 14

o          سئوال 1 بحث گروهی ص 14

o          سئوال 2 بحث گروهی ص 14

o          سئوال 3 بحث گروهی ص 14

·           چهار سئوال دفتری واحد کار با برق مرحله دوم

o          بحث گروهی ص 15

o          فکر کنید ص 16

o          فعالیت 1 ص 17

o          مقایسه کنید ص 21

·           چهار سئوال دفتری واحد کار با چوب

·           فکر کنید ص 62

·           سئوال 1 فکر کنید ص 64

·           سئوال 2 فکر کنید ص 64

·           سئوال 3 فکر کنید ص 64

·           چهار سئوال دفتری واحد کار با فلز

o          سئوال 3 ص 63 از واحد چوب

o          سئوال 2 ص 85

o          سئوال 3 ص 85

o          فکر کنید ص 88تاريخ : | نویسنده : نوری

1ـ      واحد فناوری و سیستم ـ کارگروهی ص 3 ـ بررسی تکامل فناوری

2ـ      واحد فناوری و سیستم ـ فعالیت 1 و 2 ص 11 ـ بخش­های سیستم

3ـ      واحد بهداشت ـ فعالیت 1 ص 48 ـ تصمیم­گیری

4ـ      تحقیق­های تخصصی واحد بهداشت*

5ـ      واحدهای فناوری و سیستم و کار با چوب ـ تخصصی*

6ـ       واحد کار با برق ـ فعالیت 2 ص 17 ـ سیم­کشی مدار یک پل

7ـ      واحد کار با برق ـ بخش دوم مقایسه کنید ص 21 ـ مدار دوپل

8ـ      واحد کار با برق ـ نقشه کاموایی مدار کلید یک پل

9ـ      واحد ساختمان ـ فعالیت 3 ص 117 ـ ترسیم نقشه یک خانه

10ـ  واحد ساختمان ـ فعالیت 4 ص 121 ـ ساخت ماکت یک پله

11ـ  دفتر حرفه و فن

12ـ  پوشه کارهای عملیتاريخ : | نویسنده : نوری

1ـ      واحد فناوری و سیستم ـ کارگروهی ص 3 ـ بررسی تکامل فناوری

2ـ      واحد فناوری و سیستم ـ فعالیت 1 و 2 ص 11 ـ بخش­های سیستم

3ـ      واحد بهداشت ـ فعالیت 1 ص 48 ـ تصمیم­گیری

4ـ      تحقیق­های تخصصی واحد بهداشت*

5ـ      واحدهای فناوری و سیستم و کار با چوب ـ تخصصی*

6ـ       واحد کار با برق ـ فعالیت 2 ص 17 ـ کاغذ انجام مونتاژ مدار یک­پل

7ـ      واحد کار با برق ـ بخش دوم مقایسه کنید ص 21 ـ کاغذ انجام

8ـ      واحد کار با برق ـ نقشه کاموایی مدار کلید یک پل

9ـ      واحد ساختمان ـ فعالیت 3 ص 117 ـ ترسیم نقشه یک خانه

10ـ  واحد ساختمان ـ فعالیت 4 ص 121 ـ ساخت ماکت یک پله

11ـ  برگه امتحان واحد بهداشت

12ـ  جریمه امتحان واحد بهداشت

13ـ  برگه امتحان واحد کار با برق

14ـ  جریمه امتحان واحد کار با برق

15ـ  برگه امتحان واحد ساختمان

16ـ  جریمه امتحان واحد ساختمان

 

*فعالیت­های واحد فناوری و سیستم و کار با چوب ـ تخصصی

1ـ      بررسی کنید ص 5 ـ بررسی روزنامه­ها، اخبار علمی و مجلات

2ـ      کارگروهی ص 6 ـ بررسی وسایل جدید و قدیم

3ـ      سئوال 1 خودآزمایی ص 7 ـ مراحل تغییر روش مصرف گوشت

4ـ      سئوال 2 خودآزمایی ص 7 ـ مراحل تکامل وسایل روشنایی

5ـ      سئوال 3 خودآزمایی ص 7 ـ مراحل تکامل وسایل گرمازا

6ـ       سئوال 3 خودآزمایی ص 7 ـ مراحل تکامل وسایل سرمازا

7ـ      تحقیق کنید ص 7 ـ بررسی رشته­های تحصیلی مرتبط با کامپیوتر

8ـ      تحقیق کنید ص 67 ـ خشک­کردن چوب

9ـ      تحقیق کنید ص 82 ـ مصنوعات چوبی منزل

 

*فعالیت­های واحد بهداشت ـ تخصصی

1ـ      بحث گروهی ص 43 ـ نقش هر فرد در حفظ آب و راه­های صرفه­جویی آن

2ـ      فعالیت 1 ص 43 ـ محاسبه کنید

3ـ      بحث گروهی ص 47 ـ بررسی تصاویر و دسته­بندی رفتارهای ناسالم

4ـ      سئوال 1 بحث گروهی ص 47 ـ سیگار

5ـ      سئوال 2 بحث گروهی ص 48 ـ رفتارهای پرخطر سنین نوجوانی

6ـ       فعالیت 2 ص 53 ـ ایفای نقش

7ـ      فعالیت 3 ص 53 ـ روزنامه دیواری دارو (A4)

8ـ      فعالیت 4 ص 53 ـ بررسی مصرف سیگار در خویشاوندان

9ـ      فعالیت 5 ص 54 ـ تمرین نه گفتنتاريخ : | نویسنده : نوری

خلاصه دروس ـ از سمت راست

1ـ      خلاصه درس واحد خوراک و پوشاک

2ـ      خلاصه درس واحد کشاورزی ـ پرورش گل

3ـ      خلاصه درس واحد کشاورزی ـ پرورش دام

4ـ      خلاصه درس واحد کشاورزی ـ صنایع غذایی

 

سئوالات دفتری از سمت چپ

5ـ      چهار سئوال دفتری واحد فناوری و سیستم

6ـ       چهار سئوال دفتری واحد بهداشت

7ـ      چهار سئوال دفتری واحد کار با برق مرحله اول

8ـ      چهار سئوال دفتری واحد کار با برق مرحله دوم

9ـ      چهار سئوال دفتری واحد کار با چوب

10ـ  چهار سئوال دفتری واحد کار با فلز

11ـ  چهار سئوال دفتری واحد کشاورزی ـ مرحله اول

·           فکر کنید ص 171

·           سئوال 2 ص 186

·           سئوال 3 ص 186

·           فکر کنید ص 191

12ـ  چهار سئوال دفتری واحد کشاورزی ـ مرحله دوم

·           سئوال 2 ص 192

·           سئوال 3 ص 195

·           سئوال 1 تحقیق ص 204

·           سئوال 2 تحقیق ص 204تاريخ : | نویسنده : نوری

1ـ      همه واحدها ـ تحقیق­های شغلی*

2ـ      واحد کار با برق ـ نقشه کاموایی مدار کلید دوپل

3ـ      واحد الکترونیک ـ مونتاژ کیت الکترونیک در کارگاه

4ـ      واحد ساختمان ـ ساخت نقشه خانه از اتصال منطقی فضاهای خانه

5ـ      واحد خوراک ـ فعالیت 10 ص 150 ـ تهیه باسلق و آشپزی

6ـ       تحقیق­های واحد خوراک و پوشاک و کشاورزی ـ تخصصی

7ـ      یک کار کارگاهی مثل چوب، فلز یا خیاطی

8ـ      دفتر حرفه و فن

9ـ      پوشه کارهای عملیتاريخ : | نویسنده : نوری

1ـ      همه واحدها ـ تحقیق­های شغلی*

2ـ      واحد الکترونیک ـ راهنمای مونتاژ کیت الکترونیک در کارگاه

3ـ      واحد کار با برق ـ نقشه کاموایی مدار کلید دوپل

4ـ      واحد ساختمان ـ ساخت نقشه خانه از اتصال منطقی فضاهای خانه

5ـ      تحقیق­های واحد خوراک و پوشاک و کشاورزی ـ تخصصی*

6ـ       نتیجه کار کارگاهی مثل چوب، فلز یا خیاطی

7ـ      برگه امتحان نوبت اول

8ـ      جریمه امتحان نوبت اول

9ـ      برگه امتحان واحد خوراک وپوشاک

10ـ  جریمه امتحان واحد خوراک و پوشاک

11ـ  برگه امتحان واحد کشاورزی

12ـ  جریمه امتحان واحد کشاورزی

 

*مجموعه تحقیق­های شغلی

1ـ      واحد کار با برق ـ مصاحبه کنید ص 36

2ـ      واحد بهداشت ـ مصاحبه کنید ص 58

3ـ      واحد کار با چوب ـ مصاحبه کنید ص 83

4ـ      واحد کار با فلز ـ مصاحبه کنید ص 104

5ـ      واحد ساختمان ـ مصاحبه کنید ص 128

6ـ       واحد خوراک ـ مصاحبه کنید ص 152 ـ مراکز تهیه و فروش غذا

7ـ      واحد خوراک و پوشاک ـ مصاحبه کنید ص 168 ـ خوراک

8ـ      واحد خوراک و پوشاک ـ مصاحبه کنید ص 168 ـ پوشاک

9ـ      واحد کشاورزی ـ تحقیق کنید ص 185

10ـ  واحد کشاورزی ـ مصاحبه کنید ص 205 ـ کشاورزی

11ـ  واحد کشاورزی ـ مصاحبه کنید ص 205 ـ دامپروری

12ـ  واحد کشاورزی ـ مصاحبه کنید ص 205 ـ صنایع غذایی

 

*تحقیق­های واحد خوراک و پوشاک و کشاورزی ـ تخصصی

1ـ      فعالیت 3 ص 183 ـ جمع­آوری گل و برگ گیاهان

2ـ      بحث گروهی ص 187 ـ نگه­داری گاومیش

3ـ      تحقیق کنید ص 188 ـ تب مالت، سل و سیاه زخم

4ـ      سئوال 2 تحقیق کنید ص 190 ـ بررسی انواع جایگاه نگه­داری دام

5ـ      فعالیت یک ص 194 ـ جدول مواد غذایی دام (در صورت زیاد بودن فعالیت­ها با شماره 7 به یک گروه اختصاص یابد)

6ـ       بحث گروهی ص 196 ـ مسافرت بدون یخچال

7ـ   تحقیق کنید ص 200 ـ روش نگه­داری مواد غذایی در منزل (در صورت زیاد بودن فعالیت­ها با شماره 8 به یک گروه اختصاص یابد)

8ـ      بحث گروهی ص 132 ـ آلودگی غذاهای غیرخانگی

9ـ      فعالیت 1 و 2 ص 136 ـ آیین­نامه بهداشتی فروشگاه مدرسه

10ـ  فعالیت 11 ص 150 ـ تحقیق کنید در مورد انواع آش

11ـ  فعالیت 1 ص 181 ـ قلمه­زدن

12ـ  فعالیت 4 ص 183 ـ جعبه پرورش گیاه بسازید.اسلایدر